Política de privacitat - Instituto Brain 360
Contacte
Carrer de Maó, 19, 08022 Barcelona
hola@brain360.es
T: 936 42 71 71

Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: BRAIN360 CENTER S.L.U.
NIF: B01947803
Direcció postal: C/ Mahón, 19. 08022, Barcelona
Correu electrònic: dpd@brain360.es

Delegat de Protecció de Dades: AURIS ADVOCATS
Contacte DPD: Xavier Saula Adell. Direcció: C/ Pau Claris, 154. 2º 2ª. 08009, Barcelona.
Web: www.aurisadvocats.com. Correu electrònic: xavi@aurisadvocats.com.

BRAIN360 CENTER S.L.U. , com responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

EMPRESES VINCULADES A BRAIN360 CENTER S.L.U.

 

Ferrer Abelló S.L B62021787 Gestión de RRHH y contabilidad

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals s’utilitzaran per les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre medi electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;
 • Gestionar les interaccions dels usuaris a les xarxes socials.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús en base a l’historial de compres de l’usuari
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a dpd@brain360.es
D’acord amb la LSSICE, BRAIN360 CENTER S.L.U. no realitza practiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del BRAIN360 CENTER S.L.U. l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostre comunicacions.
No tractarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

TERMINIS DE CONSERVACIÓ

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
Així mateix, l’informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a efectes de prescripció:
a) Regla General: En virtut del que estableix l’article 30 del Codi de Comerç, i llevat altres criteris, tots els documents i / o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys. Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència. b) Terminis específics: La nostra empresa també ha de marcar uns terminis mínims en funció de la tipologia de dades que es tractin i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran conèixer cada un dels departaments. En aquest quadre es relacionen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

Matèria Prescripció Normativa
Laboral a efectes d’infraccions 3 anys Art. 4.1 RD 5/2000
Seguretat Social a efectes d’infraccions 4 anys Art. 4.2 RD 5/2000
Prevenció de Riscos Laborals a l’efecte d’infraccions 5 anys Art. 4.3 RD 5/2000
Fiscal a l’efecte de deutes tributaris 4 anys Art. 66 Ley 58/2003
Fiscal a l’efecte de comprovacions de quotes compensades o deduccions aplicades 10 anys Art. 66 bis Ley 58/2003
Comptable i mercantil 6 anys Art. 30 del CC
Delictes contra Hisenda Pública i Seguretat Social 10 anys Art. 131 LO 10/1995

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

 

 1. Execució del contracte.
 2. Consentiment de l’interessat.
 3. Compliment d’obligacions legals.
 4. Interès legítim: enviament de publicitat pròpia.

 

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació del BRAIN360 CENTER S.L.U. Al acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament a que el BRAIN360 CENTER S.L.U. realitzi les següents activitats i/o accions, excepte que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant als Usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, noticies, ofertes i altre informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús en base a l’historial de compres de l’usuari.
 • Posat cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes del Teatre Nacional de Catalunya, SA iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

MITJANS OFICIALS DE COMUNICACIÓ

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’EMPRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Els destinataris de la informació poden ser proveïdors dels serveis contractats, aquells proveïdors externs amb els quals es celebra el corresponent contracte d’encarregat de tractament o alguna companyia de les indicades a l’encapçalament.
El Prestador facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar la seva compte si pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.
La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors del BRAIN360 CENTER S.L.U. .

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets presentant un escrit a la direcció postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a dpd@brain360.es indicant a l’Assumpte “LOPD, Drets ARCOLP”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol medi anàleg en dret, tal i com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’ oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

INFORMACIÓ QUE RECOPILEM

Les dades personals recollides per part del responsable són els següents:

 • Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • Dades recollides a través de les "cookies" per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa en la política de cookies.
 • Es realitza l’anàlisi de perfils i de la usabilitat per a millorar l’experiència de l’usuari en el nostre portal.
 • Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.

A través d’aquesta Política de Privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de BRAIN360 CENTER S.L.U. incloent les dels menors, per les quals, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part.

XARXES SOCIALS

Li informem que BRAIN360 CENTER S.L.U. pot tenir presència a xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials del BRAIN360 CENTER S.L.U. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
BRAIN360 CENTER S.L.U. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que el BRAIN360 CENTER S.L.U. consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, BRAIN360 CENTER S.L.U. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat del BRAIN360 CENTER S.L.U. , podent-li enviar informació del seu interès.
En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, BRAIN360 CENTER S.L.U. quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robament, tractament o accés no autoritzat, d’acord a l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través del nostre web, sigui per sí mateix o en representació d’un menor, li comuniquem que les dades aportades seran tractades a la seva inclusió en els processos de selecció que hi pugui haver, després d’haver fet una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per a la vacant. Li comuniquem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums enviats mitjançant altres procediments. Si hi ha alguna modificació en les dades, li demanem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, amb objectiu de mantenir les seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any. Un cop transcorregut aquest període, es suprimiran les dades per tal de garantir el respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, ens haurà de tornar a enviar el currículum.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

BRAIN360 CENTER S.L.U. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes les relacions entre el BRAIN360 CENTER S.L.U. amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que se sotmeten expressament les parts.